สนพ.หนองคาย จัดฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยฝึกอบรม สาขา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2563 ณ วัดศิริอุปถัมภ์ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจหลักชีวะอนามัยด้านอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย