สนพ.หนองคาย จัดฝึกอาชีพสร้างทักษะการทำงานปูกระเบื้อง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในสาขา การปูกระเบื้องเคลือบ จำนวน 25 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2563  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดดงสาร หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความสามารถในงานช่างปูกระเบื้อง และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และเป็นการสร้างแรงงานคุณภาพในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย