ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 22  คน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมบูรณาการ และพิจารณาการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบหมายภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามขั้นตอนกรอบเวลาที่กำหนด ในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อยอดอนาคตเด็กไทย มีทักษะด้านอาชีพ ในฐานะ “แรงงานฝีมือ” สร้างรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม