สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการยกระผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับอุตสาหกรรม ดิจิทัล ยกระดับทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการขายโดยใช้สมาร์ทโฟน โดยถือเป็นการรองรับอุตสาหกรรมการผลิตในระบบห่วงโซ่อุปทาน ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใกล้ตัวสมัยใหม่

ด้าน นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้กล่าวว่าในปัจจุบันการทำธุรกิจมีความหลากหลายและใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อทำธุรกิจด้านออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและสะดวก และมีแอปพิเครชั่นต่างๆสนองตอบผู้ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เลงเห็นความสำคัญด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ด้านการขายผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบการเลิกจ้าง หรือแรงงานทั่วไปที่สนใจพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการขายจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการค้าภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมาร์ทโฟน ที่ถือเป็นการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี