จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิสิษฐ์ กำจรเกริกไกรวัล ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) หรือ CIS ร่วมกิจกรรมค่ายและการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่อยู่ในความช่วยเหลือของมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้งานทางด้านเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ที่มา: กสศ.