CWT รับมอบใบรับรอง ISO 14064-1:2018

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพร่วมกับคุณธงชัย อธิปัตยกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขาฟอกหนัง บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWT พร้อมด้วยคุณยุทธนา องศุมาลิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด เนื่องในโอกาสที่ CWT และบริษัทย่อยฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ก๊าซเรือนกระจก) จากธุรกิจกลุ่มหนังและโรงไฟฟ้า Green Power 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายก๊าซเรือนกระจกในอนาคต พร้อมกับสามารถจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) และพร้อมให้ความร่วมมือกันในการลดมลพิษให้ได้มากที่สุด

ที่มา: บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

Symbol: CWT