ซีพี ออลล์ มอบพจนานุกรม ไทย-เขมรให้แก่ผู้ว่าฯจ.อุดรมีชัย เชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาและมอบให้หน่วยงานภาครัฐ

ภาษาถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ ดังนั้นชุมชนในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันในวิถีชีวิตประจำวันในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอย่างถูกต้อง พจนานุกรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาภาษาที่สองเพื่อใช้ค้นหาความหมายของคำ และช่วยให้อ่าน-เขียนได้อย่างถูกต้อง ศ.กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต จึงอนุญาตให้บมจ.ซีพี ออลล์ โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์ “พจนานุกรม ไทย-เขมร”เพื่อใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและสาธารณชน

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ“พจนานุกรม ไทย-เขมร”ที่จะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของคนทั้งสองประเทศ และยังเป็นการสานต่อปฏิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”หลังจากพิมพ์เสร็จ จึงได้นำพจนานุกรม ไทย-เขมร จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่นายแปน โก๊ะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านภาษาให้กับคนในกัมพูชาแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบพจนานุกรม ไทย-เขมร อีกจำนวนหนึ่งให้กับนางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีผไทสมันต์ ตำบลนาบัว จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และพันเอกธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี

ที่มา: ซีพี ออลล์