ก.ล.ต. ร่วมมือกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดงานสัมมนาแนวทางการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น

ก.ล.ต. ร่วมมือกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ (CFA Society Thailand) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวขอ “Guidelines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีแนวปฏิบัติในการนำข้อมูล ESG ไปใช้ประกอบ การวิเคราะห์หุ้นและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG ระหว่าง ก.ล.ต. CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ โดย ก.ล.ต. มุ่งเน้นการวางพื้นฐานให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นำปัจจัยด้าน ESG ไปใช้ในการประกอบธุรกิจซึ่งรวมถึงการออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ CFA Institute ได้สนับสนุนการจัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) ในการนำปัจจัย ESG มาใช้ในการวิเคราะห์หุ้น เพื่อให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ รวมทั้งได้สนับสนุนวิทยากรผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ​เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบัน ESG ถือเป็นแนวโน้มและประเด็นสำคัญในระดับสากล และช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างการตระหนักรู้และการทำให้เกิดการปฏิบัติได้จริง และยินดีสนับสนุนการออกแนวปฏิบัติในการนำปัจจัย ESG มาใช้ในการวิเคราะห์หุ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ข้อมูลด้านยั่งยืน มีแนวทางในการนำข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไปประกอบการวิเคราะห์หุ้นและจัดทำบทวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และเสริมสร้างระบบนิเวศการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

Mr. Paul P. Andrews กรรมการผู้จัดการจาก CFA Institute กล่าวว่า “การวิเคราะห์ ESG นั้น มีความสำคัญต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาล เจ้าของทรัพย์สิน และผู้ลงทุนพิจารณาผลกระทบของปัจจัย ESG ต่อการลงทุนและตลาดทุนของตนเอง ในขณะที่คุณภาพและปริมาณของข้อมูล ESG ยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรฐานการรายงานที่ชัดเจนและสม่ำเสมอยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น ทาง CFA Institute ยินดีที่จะร่วมมือกับ ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับการผนวกเรื่อง ESG ในการวิเคราะห์หุ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงการวิเคราะห์พื้นฐานและตัวเลือกการลงทุนที่นักลงทุนตัดสินใจในแต่ละวัน”

นายศรชัย สุเนต์ตา อุปนายก สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “สมาคม ซีเอฟเอ ไทย มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทไทยตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาล ในการบริหารธุรกิจ ที่ส่งผ่านคุณค่าไปยังนักลงทุนและส่งผลต่อธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว”

ที่มา: ก.ล.ต.