SABUY ใจถึงแจก SABUY-W2 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 5:2 ราคาใช้สิทธิ 5 บาท สรุปจบ 2 ดีลใหญ่ เข้าถือหุ้นบริษัทซอฟแวร์ชั้นนำ iSoftel

SABUY เดินหน้าขยายกิจการอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดสรุป 2 ดีลใหญ่ ปูทางรุกธุรกิจ Software เต็มรูปแบบ เข้าถือหุ้น iSoftel 51% พร้อมรุกธุรกิจ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง และมีเดีย โดยเข้าถือหุ้น Oops Network 50% ใจกว้าง แจก SABUY-W2 ให้ผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 5:2 ราคาใช้สิทธิ 5 บาท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เผยว่า “คณะกรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายธุรกิจ Technology มากยิ่งขึ้นโดยการเข้าถือครองหุ้น 51% ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) ซึ่งเป็นผู้คิดค้น Software ทางด้าน Telephony และ Call center ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,742,857 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

นอกจากนี้ SABUY ได้ขยาย SABUYVERSE เพิ่มเติม ด้วยการเข้าสู่ ธุรกิจ Digital Agency & Digital media ด้วยการเข้าถือหุ้น 50% ใน บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เรดเฮ้าส์ ดิจิตอล จำกัด โดย บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็น สื่อออนไลน์ด้านธุรกิจชั้นนำ เจ้าของสื่อเว็บไซต์ Marketing oops สื่ออันดับ 1 ด้าน Digital Business, Tech และ Marketing ให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจและการตลาดรูปแบบใหม่ ผ่าน Creative content ในหลายๆ รูปแบบ ทั้ง บทความ กราฟฟิก video, podcast ในหลายๆ ช่องทาง รวมถึงงานสัมมนาที่ร่วมจัดทำกับ Exclusive Partners รายใหญ่ ทั้ง Facebook, LINE, TikTok ในขณะที่บริษัท Redhouse Digital ในเครืออุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค ที่ให้บริการด้านกลยุทธ์ และ solution ในการผลิตงานด้านการตลาดดิจิทัลให้แบรนด์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ซึ่งการได้มีโอกาสเป็น Business Partner ในครั้งนี้ SABUY เชื่อว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจในเครือ SABUY ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SABUYVERSE ecosystem ได้อีกด้วย”

นายชูเกียรติ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่”) แทนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม ที่เสนอให้มีการยกเลิกไปก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 616,428,376 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม2565เพื่ออนุมัติการปรับเปลี่ยนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,078,059,025 บาท เป็น 2,249,389,341 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายกิจการ

ที่มา: แบรนด์ เวลท์

Symbol: SABUY