ผู้ถือหุ้น WHA ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิ่ม 0.0735 บาท/หุ้น

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (กลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA GROUP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคาร WHA Tower โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0735 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,100 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 400 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.1002 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

Symbol: WHA