“เซ็นกรุ๊ป” จัดประชุม E-AGM ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19

นายไพฑูรย์ ทวีผล (กลาง) ประธานคณะกรรมการ นายบุญยง ตันสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์ (ซ้ายสุด) กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 และอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: ZEN