SCN จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN นำโดย คุณวิเชียร อุษณาโชติ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ตอบรับมาตราการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ พร้อมเตรียมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 51 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้

ที่มา: บางกอก ออทัม

Symbol: SCN