DITTO ปิดจองซื้อหุ้น IPO นักลงทุนตอบรับจองซื้อคึกคัก พร้อมนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 6 พ.ค.นี้

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปิดการขายหุ้น IPO 80 ล้านหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันและรายย่อยจองซื้ออย่างคึกคัก เตรียมพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ชูความแข็งแกร่งเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร รองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การทำงาน
ในรูปแบบดิจิทัล และเตรียมขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ชูกำไรสุทธิปี 2561 – 2563 เติบโตโดดเด่นเฉลี่ยต่อปี 192.3%

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DITTO” หรือ
“บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อ ‘DITTO’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังจากที่เปิดจองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 23, 26 – 27 เมษายนที่ผ่านมา ที่ราคาหุ้นละ 7.50 บาท จำนวนทั้งสิ้น 80 ล้านหุ้น และได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจของ DITTO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจรเพื่อตอบรับสังคมที่ก้าวเข้าสู่ Digital Transformation

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย การให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การจำหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร และงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร คิดเป็นสัดส่วน 39% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 และมีอัตราเติบโตโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา 2. ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ มุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ คิดเป็นสัดส่วน 30.7% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 และ 3. ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วน 30.3% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2563

ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2561 – 2563 เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายและบริการ 422.3 ล้านบาท 773.0 ล้านบาท 986.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 52.8% และมีกำไรสุทธิ 13.4 ล้านบาท 56.3 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 192.3% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ DITTO โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวของงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ส่วนภาพรวมตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัลในปี 2563 – 2568 คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตจาก 729.1 ล้านบาท เป็น 11,886.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 74.77% ต่อปี (ที่มา: ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน)

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยวางแผนขยายศูนย์กระจายการให้บริการครอบคลุมในจังหวัดที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เช่น การแปลงเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล จัดทำสารบัญข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา การนำข้อมูลจัดเก็บในระบบบริหารจัดการเอกสารหรือระบบจัดการข้อมูลขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจะลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารเพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) หรือบริการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการเอกสารจากทุกที่ผ่านระบบคลาวด์ โดยไม่ต้องใช้งบลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว

นายศิต ตันศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า DITTO เป็นบริษัทที่มีจุดเด่นหลากหลาย ได้แก่ 1.เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่ครบวงจร และมีบริการรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและมีความเฉพาะทาง 2.มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัล 3.มีโครงสร้างรายได้จากธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีส่วนผสมทั้งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง 4.มีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการเอกสารมามากกว่า 20 ปี ทำให้สามารถเข้าใจปัญหาและตอบโจทย์ในด้านการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย 5.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดดเด่นและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ในช่วงที่ภาพรวมเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา จึงเชื่อว่า DITTO เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ด้วยสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ DITTO ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน ประกอบกับ DITTO เป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลได้อย่างครบวงจร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะการให้บริการแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัลและจัดหมวดหมู่พร้อมออกแบบระบบหมุนเวียนเอกสารให้ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงจัดเก็บไว้ในระบบบริหารจัดการเอกสารหรือระบบจัดการข้อมูลขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล ลดต้นทุนการจัดเก็บและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การทำงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) จึงทำให้ DITTO ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการเงินและองค์กรเอกชน เช่น ศาลยุติธรรม, สถาบันการเงินชั้นนำ เป็นต้น และมีโอกาสสร้างรายได้ในระยะยาวจากการรับบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย