FLOYD ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 64 ผถห. ไฟเขียว ผ่านทุกวาระ

หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท และนายทศพร จิตตวีระ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมของบมจ.ฟลอยด์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 90 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิม จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่1ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตและสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้สำหรับแผนธุรกิจปีนี้ บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ และศึกษาธุรกิจอื่นๆเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

ที่มา: ไออาร์ พลัส

Symbol: FLOYD