ผู้ถือหุ้น APP อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.15 บาท

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมงาน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ที่อัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42 ล้านบาท ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ APP ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องออดิธอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นายจีระวัฒน์ กุุลทรัพย์อุุดม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  2. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  3. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอพพลิแคด
  4. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  5. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  6. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.แอพพลิแคด
  7. นายประกิจ เหล่าบุุญเจริญ กรรมการ
  8. นายสมศักดิ์ วรรักษา กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายธุุรกิจ AEC บมจ.แอพพลิแคด

ที่มา: บมจ.แอพพลิแคด

Symbol: APP