บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดัน ESG ชูกองทุนเด่นรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศได้ออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คาดว่าจะมีเงินลงทุนในกลุ่มนี้มหาศาล ซึ่งปัจจุบันเม็ดเงินทั่วโลกเข้ามาลงทุนในธีมกองทุนยั่งยืน (ESG) อย่างต่อเนื่อง ในปี 2020 มีเม็ดเงินที่ลงทุนผ่านธีมนี้มากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ ผนึกกำลังให้ความสนใจ และร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเห็นว่าการเติบโตของบริษัทในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทที่จะผลักดันการใช้พลังงานสะอาด หรือการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กล่าวว่า LH Fund มีการจัดตั้งกองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี หรือ LHGREEN ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุน ในทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถลดผลกระทบหรือ ก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดรับกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations 17 Sustainable Development Goals – SDGs) โดยกองทุนหลักจะลงทุน ใน 4 ธีมหลักที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างยั่งยืน, การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน, การลดปริมาณของเสียผ่านการรีไซเคิล และเทคโนโลยีการลดปริมาณ คาร์บอน ซึ่งกองทุนหลักมีหลักการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบระยะยาวโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่ดำเนินธุรกิจในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดประมาณ 40-50 ตัว โดยเน้นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก LHGREEN มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ LHGREEN กำหนดเสนอขายหน่วย ลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 15 – 23 มี.ค. 64 โดยมี 3 class ให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ Class A (ชนิดสะสมมูลค่า) Class D (ชนิดจ่ายเงินปันผล) และ Class E (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

นายมนรัฐกล่าวต่อว่า…สำหรับ Class E พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ LHFund Online โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ารวมกันสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee) อีกด้วย ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถทำรายการผ่านทาง LHFund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhfund.co.th หรือ โทร 02-286-3484 กด 7 หรือธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง นายมนรัฐ กล่าว

คำเตือน

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์