ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 34

ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุม ACMF ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 34 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อแผนงานภายใต้แผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปี รองรับการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน และรับทราบความคืบหน้าข้อริเริ่ม ASEAN Sustainable Finance Taxonomy เพื่อขอรับการรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 25 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อไป

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 34 ผ่าน VDO Conference Call โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบรูไนดารุสซาลามเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้ ACMF ให้สอดคล้องกัน นำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน ดึงดูดการลงทุน และการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างประเทศ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. (พ.ศ. 2564-2566)

สำหรับประเด็นหารือหลักในการประชุมครั้งนี้ สมาชิก ก.ล.ต. อาเซียน ได้ร่วมเห็นชอบต่อร่างสุดท้ายของแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี 2564 – 2568 (ACMF Action Plan 2021 – 2025) ซึ่งสมาชิกร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นสำคัญ และแผนงานในระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันตลาดทุนอาเซียนในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกภาคส่วน มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อไป ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงานสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลักดันให้เกิดการจัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Taxonomy for sustainable finance initiatives) ซึ่ง ACMF ได้ริเริ่มศึกษาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานต่อคณะทำงานในภาคการเงินระดับอาเซียน เพื่อร่วมกันกำหนดให้มีมาตรฐานด้านการเงินที่ยั่งยืนสอดคล้องกันทั้งระบบ และจะร่วมแสดงเจตนารมย์ในที่ประชุม The 26th UN Climate Change Conference ในปลายปี 2564 ต่อไป ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอใน 2 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอรับการรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 25 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญภายใต้ ACMF Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market เพื่อส่งเสริมตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดทำ ASEAN sustainability-linked bond standards รวมทั้ง รับทราบความคืบหน้าในการจัดเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีเพิ่มเติม ภายใต้กรอบ ASEAN Collective Investment Schemes เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขายกองทุนรวมระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ง ก.ล.ต. ไทยเป็นประธานคณะทำงาน และเห็นชอบการเตรียมการเพื่อจัดการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard ครั้งที่ 7 ซึ่งจะมีการประกาศผลในปี 2565

ที่มา: ก.ล.ต.