นักลงทุนจองซื้อกองทุน ‘TRIGGER 3-22’ เต็ม 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่ชั่วโมงแรก กองทุนบัวหลวงประกาศปิดการเสนอขายทันที

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 (TRIGGER 3-22) ที่กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 ด้วยขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท นั้น ปรากฎว่ากองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ขนาดกองทุนที่ออกเสนอขายเต็มจำนวนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้วในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเสนอขาย

บริษัทจัดการจึงขอประกาศแจ้งปิดการเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป เพื่อนำไปจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเร็วต่อไป

กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนจองซื้อกองทุน TRIGGER 3-22 และขอขอบคุณความร่วมมือจากตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการจัดจำหน่ายกองทุน ส่วนผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในกองทุนทริกเกอร์สามารถติดตามความคืบหน้าจากกองทุนบัวหลวงได้ โดยกองทุนบัวหลวงจะพิจารณาออกกองทุนลักษณะนี้อีก หากมองเห็นโอกาสในการลงทุน

สำหรับ TRIGGER 3-22 เป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 12 เดือน

ที่มา: บลจ.บัวหลวง