irc new normal ประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์

“ในสถานการณ์การระบาด COVID19 ระลอกใหม่นี้ IRC ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย เตรียมพร้อมเข้าสู่ Mode New Normal ด้วยการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ทางออนไลน์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะให้มี Social Distancing ดังนั้น การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม นี้ จึงไม่รบกวนผู้ถือหุ้นต้องเดินทางมาที่ห้องประชุม แต่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่างและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นกัน เรียกว่า In Trend สุด ๆ ไปเลยเด้อ”

ที่มา: 24 คูณ 7