THG คว้า CG Scoring ระดับ 5 ดาว และจัดประชุม AGM เต็ม 100 คะแนน

ต้องกด Like กด Share ให้แล้ว สำหรับ THG หรือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานของ ‘นพ.บุญ วนาสิน’ แจ้งข่าวดีส่งท้ายปีแก่ผู้ถือหุ้น ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนน CG Scoring ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลังผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 หมวด รวม 241 ข้อ ทั้งด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อีกทั้งยังได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) 2563 ที่ผ่านมา เต็ม 100 คะแนน จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างของบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบบนี้ต้องยกให้เป็นหุ้นขวัญใจนักลงทุนหุ้นธรรมาภิบาลแล้ว

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: THG