JR เคาะราคาขายไอพีโอ 5.50 บาท/หุ้น

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR และ คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของ JR ได้กำหนดราคาเสนอขาย 5.50 บาท/หุ้น โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 10 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ที่มา: เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้