กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 56 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.40% จากไตรมาสก่อนหน้า มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 96.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 536.42% จากไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่ 3 นี้ กองทุนรวมยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่า โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เช่าปรับตัวและดำเนินธุรกิจร่วมกับกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนรายได้ค่าเช่ารับรวมของกองทุนรวมในไตรมาสนี้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: กองทุนบัวหลวง