LIT เจ๋ง! ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปี 63 ตอกย้ำคำนึงถึงสังคม-สิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล

LIT ปลื้ม! ติดอันดับ 1 ใน 124 หุ้นยั่งยืนปี 63 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจคำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (LIT) กล่าวถึงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 และ LIT เป็น 1 ในหุ้น ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัทว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่องของกำไรสุทธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในการดำเนินธุรกิจได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม และได้ให้ความสำคัญต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่กันไปด้วย

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 114 บจ. และ mai 10 บจ. ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 21 บริษัท กลุ่มบริการ 20 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 17 บริษัท และ 16 บริษัทตามลำดับ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หรือคิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai เท่ากับ 14.39 ล้านล้านบาท ซึ่ง LIT ถือเป็น 1 ใน 10 บจ. ใน mai ที่ได้รับคัดเลือกในปี 2563นี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ LIT ในด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาจาก “เกณฑ์การประเมินความยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดใน “มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม” ประกอบด้วย 19 หมวดรวม 142 ข้อย่อย ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ เช่น บรรษัทภิบาล กระบวนจัดการความเสี่ยงด้าน ESG การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร การจัดการความเสี่ยงด้านClimate Change และเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดูแลพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

“การที่ LIT อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends) ที่กำลังจะมีต่อไปในอนาคต” นายสมพลกล่าวในที่สุด

ที่มา: ลีซ อิท

Symbol: LIT