วตท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน หัวข้อ “Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability”

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 หัวข้อ “Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability” โดยขอเชิญองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวิชาการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ การค้า สังคม ความมั่นคง และกระบวนการยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 8:30-11:30 น. รับชมออนไลน์ได้ทาง YouTube: SET Thailand ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับลิงก์เข้าชมได้ที่ www.cma.in.th สอบถามโทร 0 2009 9898

สัมมนาวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ประกอบด้วย

1) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม2) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

3) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

5) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา: สถาบันวิทยาการตลาดทุน