ดีพร้อม เปิดมหกรรม “ดีพร้อมแฟร์ 2022 – ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภค”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ผลักดันนโยบาย DIPROM CARE (ดีพร้อม แคร์) เร่งช่วยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ก้าวสู่ยุค Next Normal ปรับตัวรับเทรนด์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป โดยพื้นที่จัดงาน “DIPROM FAIR 2022 — ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภค” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ และการทดสอบตลาด เพื่อให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของไทยมีช่องทางและโอกาสทางการตลาดมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเงินเฟ้อ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังปัจจัยจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในประเทศ ทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี และความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่มีการส่งสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในหลายประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และมีการนำเทคโนโลยี บริการดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ เข้ามาช่วยเสริมในธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในแบบ Next Normal ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดีพร้อมได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนต่อปัญหาในการประกอบธุรกิจและความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการขอรับการสนับสนุนด้านการตลาด ตามมาด้วยการเข้าถึงสินเชื่อ/แหล่งเงินทุน และด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า จากข้อมูลผลสำรวจกรมฯ จึงได้จัดทำแนวทางส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประกอบการหลังจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด DIPROM CARE แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. Customization การวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง หรือปัจจัยโดยรวมที่มีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง 2. Accessibility ดีพร้อม ได้ขยายช่องทางการเข้าถึงทั้งที่เป็นเครื่องมือ บุคลากรในการให้คำปรึกษา รวมถึงโครงการและศูนย์การส่งเสริมไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียม 3. Reformation ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานในภาพรวมของทุกโครงการ และการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคให้มีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับยุค Next Normal และ 4. Engagement เป็นการอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงาน “DIPROM FAIR 2022 -ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภค” ในครั้งนี้ ถือเป็นการสอดรับกับนโยบาย DIPROM CARE ในมิติของการสร้าง Engagement โดยเป็นเวทีสำหรับการทดสอบตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยการออกบูธ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง รวมถึงยังเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “DIPROM FAIR 2022 -ชิม ช้อป แชร์ CARE ผู้บริโภค” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการและลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารDIPROM Headquarter ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากดีพร้อม เช่น โครงการ คพอ. MDICP Cluster และ Food Truck เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 130 ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิ เครื่องหนัง รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่มเลิศรส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบูธเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก สมอ. และเครือข่ายธุรกิจ Food Truck นำอาหารนานาชนิด มาจำหน่ายหมุนเวียนตลอดการจัดงาน โดยคาดว่าตลอดการจัดงาน 5 วัน จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

ที่มา: ไอริม