ขอเชิญทำข่าวการประชุมรายงานการวิจัยเรื่อง “กรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ อย่างสร้างสรรค์ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)”

“สถานีรถไฟหัวลำโพง” ศูนย์กลางการเดินทางโดยรถไฟที่เก่าแก่กว่า 100 ปี กำลังมาถึงจุดเปลี่ยนระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา หัวลำโพงในอนาคตจะเป็นอย่างไร พบคำตอบได้ในการประชุมรายงานการวิจัยเรื่อง “กรอบในการอนุรักษ์และพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ของสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)” ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการรถไฟแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. ทาง Appication Zoom

วิทยากรผู้นำเสนอผลการวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.กฤษณะพล วัฒนวันยู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี อ.ดร.ถิรภาพ ฟักทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรายงานข่าวการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://me-qr.com/1137647 หรือ QR Code ในโปสเตอร์ ทั้งนี้หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลรายงานการวิจัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก โทร.081-926-9179

ที่มา: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ