ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #45 “การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน กับสิทธิประโยชน์ภาษีอากร”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #45

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 18.00 -19.30 น.
หัวข้อ “การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน” กับสิทธิประโยชน์ภาษีอากร”

วิทยากร โดย
คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

  • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (EBCI)
  • ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงาน EEC ด้านโลจิสติกส์

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605…
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม