โอเชี่ยน คอมเมิรช แต่งตั้ง CEO ใหม่ ยกเครื่องธุรกิจเดินหน้าตั้งเป้าล้างขาดทุนสะสม และมุ่งสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันปาล์ม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำด้วยประสบการณ์มืออาชีพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นคุณภาพและบริการอย่างมีมาตรฐานในราคายุติธรรม พร้อมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโครงการ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้พักอาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายธีร ชุติวราภรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร(CEO) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากลในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พร้อมพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยกลยุทธ์ การจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทรัพยากร และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

นายธีร ชุติวราภรณ์ ( Mr. Teera Chutivarapon ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer “CEO’’) บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) โดยมีผลงานประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ VTARA36 ย่านทองหล่อ ที่สามารถทำยอดขายได้ครบ 100% (Sold Out) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ต้นปี 2563 ต่อมาโครงการ IKON Sukhumvit 77 ย่านอ่อนนุช ที่มียอดโอนกว่า 600 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 และ โครงการ IKON Udomsuk ย่านอุดมสุข ที่มียอดขายกว่า 90% ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ผ่านมาเช่นกัน

ที่มา: โอเชี่ยน คอมเมิรช