‘เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์’ ตั้งกองทรัสต์ KTBSTMR เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเดียว

เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ เดินหน้าตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ KTBSTMR เข้าลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สิน 5 โครงการ มูลค่ากองทรัสต์ไม่เกิน 3,015 ล้านบาท ชูจุดเด่นกระจายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย ทั้งคลังสินค้า-โรงงาน อาคารสำนักงาน และคอมมูนิตี้มอลล์

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ KTBSTMR เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในสินทรัพย์ ประกอบด้วย (1) อาคารคลังสินค้าและโรงงาน (2) อาคารสำนักงาน และ (3) อาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ช่วยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมุ่งเน้นคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพอยู่ในทำเลที่ดีและมีอัตราการเช่าพื้นที่โดดเด่น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สิน 5 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,010.5 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน ของ ‘โครงการริช แอสเซ็ท อ.บางพลี (Rich Asset)’ และ ‘โครงการเอสที บางบ่อ อ.บางบ่อ (ST-Bang Bo)’ จังหวัดสมุทรปราการ และ ‘โครงการเอสที บางปะอิน อ.บางปะอิน (ST-Bang Pa-In)’ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่จะได้รับผลดีจากการขยายและเคลื่อนย้ายฐานการการผลิตในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้ใช้ในการดำเนินกิจการอาคารสำนักงานโครงการ ‘ซัมเมอร์ฮับ’ (Summer Hub) และคอมมูนิตี้มอลล์โครงการ ‘ซัมเมอร์ฮิลล์’ (Summer Hill) ในย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่านชุมชุนของที่อยู่อาศัย และสำนักงานที่จะสามารถตอบสนองไลพ์สไตล์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของกองทรัสต์ฯ คือการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท โดยแต่ละโครงการมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีการออกแบบตัวโครงการและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับมุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงจากผลการดำเนินงาน นอกจากนี้กองทรัสต์ฯ มีหลักประกันในทรัพย์สินที่ลงทุน (สิทธิการเช่าของกองทรัสต์ฯ) เพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้ให้เช่าผิดสัญญากับกองทรัสต์ฯ โดยหลักประกันที่ผู้ให้เช่าวางประกันให้กับกองทรัสต์ฯ ได้แก่ (1) การจดทะเบียนหลักประกันสิทธิการเช่าที่ดินและจดจำนองอาคารและสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินที่เป็นคอมมูนิตี้มอล และสำนักงาน และ (2) การจดจำนองกรรมสิทธิ์ในอาคารและกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทรัพย์สินที่เป็นคลังสินค้าและโรงงาน

ปัจจุบันกองทรัสต์ฯ ได้ยื่นแบบร่างแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ KTBSTMR ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หากได้รับการอนุมัติจะเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นักลงทุน และคาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย