สันทรายงามเล็งเปิดโรงงานเผาขยะแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้า

เทศบาลตำบลสันทรายงาน  เปิดโลกเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานยกเป็นต้นแบบ พลังงานของชุมชน ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  แก้ปัญหาขยะล้นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง  มีแผนเปิดโรงงานขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า9.9 เมกกะวัตต์ มูลค่า2,000ล้านบาท ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ25ปี จ่ายการลงทุนเต็มร้อยเปอร์เซ็น  แจงจากสำรวจความติดเห็นชาวบ้านในพื้นที่ 7 หมู่บ้านเห็นด้วยด้วยคะแนน85.4 % ประเมินผลประโยชน์ได้รับมีมากต่อต่อวิถีชีวิตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ทำไมต้องมีโรงงานเผาขยะแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้า

นายประสิทธิ์  พิลาวุฒิ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทรายงาม   อ.เทิง  จังหวัดเชียงราย   เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาขยะมีการขยายตัวต่อเนื่องเทศบาลสันทรายงามมีโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  ดำเนินการเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีกำจัดแบบเผาตรงที่ถูกลักษณะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รองรับปริมาณขยะสูงสุด500-700 ตันต่อวัน  ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แก้ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์และจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   8 เมกกะวัตต์  โดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   ลงทุนให้100%  มูลค่ากว่า2,000ล้านบาท เป็นโรงงานเผาแบบปิดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  องค์กรส่วนท้องถิ่นนำเข้ากำจัด ใช้ขยะในชุมชนเป็นเชื้อเพลิง  และสามารถนำขยะเก่าฝังกลบ   ขยะขององค์การบริหารต่างๆเสริมได้

พื้นที่ของโรงงาน 30ไร่ เป็นบ่อน้ำ  25  ไร่  พื้นที่สีเขียว 10  ไร่  และที่พักคนงานถนน อีก 15 ไร่

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นการมีโรงงานเผาขยะ 

โครงการนี้ติดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะชุมชน   เพิ่มการจ้างงานในชุมชนสร้างรายได้  รองรับการเจริญเติบเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอนาคต  สำหรับโครงการนี้จะมีการคัดเลือกและมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบ BOO  (Build, Own and  Operate) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง 100% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาพรัฐ   สัญญาเอกชนดำเนินการ 25 ปี เริ่มโครงการตั้งแต่มกราคม 2565-มกราคม 2590

ข้อดีของโครงการที่ประชาชนได้รับ

นายประสิทธิกล่าวว่า  ข้อดีของโครงการ

  1. ได้ใช้ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยไม่ต้องลงทุน เป็นระยะเวลา 25 ปี
  2. ชุมชนสันทรายงามเป็นพื้นที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง ไม่มีการเผาขยะ ไม่มีกองขยะ ไม่มีการแอบทิ้งขยะ
  3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยจังหวัดเชียงราย ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดเชียงราย
  4. เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
  5. เทศบาล เก็บภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดิน ภาษี VAT ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาพัฒนา ใช้ในตำบลสันทรายงาม
  6. มีกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ในตำบลสันทรายงาม ชุมชมสามารถนำเงินกองทุนมาใช้พัฒนาพื้นที่ได้
  7. ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษา เรียนรู้ ดูงาน เยี่ยมชม สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลสันทรายงาม
  8. สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ในการศึกษาให้กับคนสันทรายงาม เพิ่มมากขึ้น ในการเรียนรู้ มีสถานที่ฝึกงาน ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งเป็นเทรนด์ ใหม่ในการจัดการของเสีย ไม่ให้เสียของ
  9. ขี้เถ้าหนักของโรงไฟฟ้าขยะ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนซิเมนต์ ในการทำอิฐบล็อก, ทำถนนได้โรงงานเผาขยะกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามได้มีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเกรงว่า  โรงงานเผาขยะแปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชนในชุมชนนั่น

“ เราได้มีมาตราการป้องกันผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และ ประชาชนทั่วไป เป็นไปอย่างเข้มงวด  มีการรายงานผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างตามที่กำหนดในกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับทราบ”นายประสิทธิ์ล่าว

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีของโรงงานเผาขยะนั่น มีความทันสมัยควบคุมผลที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การทำงานระบบเผาขยะ เป็นระบบปิดป้องกันกลิ่น  ระบบเผาสองห้องลดการเกิดมลพิษอากาศ  นำความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตไอน้ำ    นำไอน้ำร้อนมาหมุนกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า  จะมีระบบติดตามตรวจสอบมลพิษอากาศอย่างต่อเนื่อง   บ่อพักขยะจะต้องอยู่ในอาคารปิดและมีระบบดูดอากาศเสียเข้าห้องเผาไหม้เพื่อทำลายความเป็นพิษในอากาศ

สำหรับการขนถ่ายขยะไปโรงเผาผลิตไฟฟ้า  รถขนถ่ายขยะปิดคลุมผ้ามิดชิด  มีระบบกักเก็บน้ำขยะป้องกันการตกเรี่ยราด  รถขนขยะจะมีการชั่งน้ำหนักก่อนเข้าโรงงาน  และจะฉีดล้างรถก่อนออกจากโรงงาน   ด้านระบบการเผาขยะ

ชาวบ้านกว่า80%เห็นด้วยได้ทั้งกำจัดขยะมีพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการในขณะนี้  อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 9 (1) การสำรวจความคิดเห็นโดยการ (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล และ (ง) การสนทนากลุ่มย่อย  ผลการรับฟังประชาชนในพื้นที่  7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านสันทรายมูล  บ้านใหม่สันทราย  หมู่7  บ้านขวาหมู่ 2  บ้านสันทรายงามหมู่2   บ้านสันทรายทองหมู่ 6  บ้านหนองบัวหมู่5   บ้านหนองสามัคคี  หมู่4

จากการสำรวจรับฟังความคิดเห็น  สรุปความคิดเห็นประชาชนเห็นด้วยมีประโยชน์ต่อชุมชน และให้สร้างโรงเผาขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ด้วยคะแนน85.4% 

ขั้นตอนลำดับต่อไป  คือการสรุปผลความคิดเห็นของประชาชน และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

ส่วนกรณีมีผู้มาคัดค้านต่อต้านโครงการเพราะหวั่นว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น    ทางคณะกรรมการโครงการจะมีการจัดกลุ่มเสวนา  เชิญแกนนำกลุ่มผู้ต่อต้านเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ  โดยจะจัดเสวนาร่วมกันในเร็วๆนี้

ที่มา: 2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน