GPSC ผนึก CHPP รุกตลาดทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ G Float เสริมศักยภาพ ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

GPSC จับมือ CHPP บริษัทในเครือ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ G Float นวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ New Normal ครั้งแรกของไทย รับ เทรนด์พลังงานสะอาด ก้าวสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (25 พ.ค.2564) ได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด G Float ที่ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ New Normal เป็นครั้งแรกของไทย เป็นนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating PV System) ป้อนสู่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จากความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ GPSC ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมพลังงานสู่การสร้างสรรค์อนาคต ด้วยแนวคิด Smart Energy for Evolving life ที่จะรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรม New S-Curve อันเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และ กลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงพลังงานโลก ที่หันมาให้ความใส่ใจในการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ GPSC เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ผ่านการดำเนินงานของ CHPP (ถือหุ้น 100% โดย GPSC) ที่จะเป็นหน่วยธุรกิจหลักที่สำคัญ ในการนำนวัตกรรมพลังงานมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า ภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

นางรสยากล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ได้ผ่านการพัฒนา และออกแบบที่มีจุดเด่นให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำที่ใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติก (High Density Polyethylene หรือ โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทาน สามารถผสมสารป้องกัน UV และขึ้นรูปได้ง่าย เพื่อผลิตเป็นทุ่นลอยน้ำที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งนี้ CHPP ยังได้มีการออกแบบจุดยึดของทุ่นโซลาร์ เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทั้งกระแสคลื่นและลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุ่นลอยน้ำมีความมั่นคงและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้า การออกแบบยังได้คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการประกอบทุ่น และง่ายต่อการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง G Float ยังได้ออกแบบให้สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาดมาตรฐานจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อรองรับกับแผงโซลาร์ที่จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักที่มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในอนาคต

เทคโนโลยี G Float จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนานถึง 25 ปี ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ ผ่านการทดสอบ Food Contact ขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และได้ถูกนำไปใช้แล้วในโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วต่างๆ ก่อนหน้านี้ เช่น โครงการเมืองอัจฉริยะ ให้กับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การติดตั้งโซลาร์บนหลังคาและโซลาร์ลอยน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) โดยการผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Peer-to-Peer Energy Trading และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงโครงการความร่วมมือกับ กลุ่ม ปตท. ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Floating Solar on sea) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นต้น

ที่มา: มาเธอร์ ครีเอชั่น

Symbol: GPSC