“PRECISE” คว้ารางวัล Thailand Vision Zero สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทในเครือ พรีไซซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะครบวงจร ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ คว้ารางวัล Thailand Vision Zero อย่างต่อเนื่องในระดับก้าวหน้า (Achievement Award Level 2) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทาง Vision zero จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ที่มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

นายณัฐพงศ์ กอร่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) เปิดเผยว่า “พรีไซซได้รับรางวัล Thailand Vision Zero ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่า พรีไซซเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สอดรับยุทธศาสตร์ Thailand Vision Zero โดยอาศัยจาก “ความมุ่งมั่นและภาวะความเป็นผู้นำของผู้นำ” และการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

“พรีไซซได้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ Safety Thailand 4.0 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานธุรกิจไทยในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพของหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ Safety ที่จัดทำแผนแม่บทให้พนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมา ผู้รับจ้างภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย สูญเสียทรัพย์สินหรือเสียชีวิตจากการทำงาน อาทิ การประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ การรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การรายงาน Near miss เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันเชิงรุก การวิเคราะห์สาเหตุและสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ นอกจากนี้มีการส่งเสริม/ชื่นชมพนักงานที่มีการกระทำที่ปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมและการให้คำปรึกษาของพนักงานเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย จากการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมาสถิติอัตราการประสบอุบัติเหตุลดน้อยลงมากและมีระดับความรุนแรงลดน้อยลงตามลำดับ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน = 0 ถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

“ล่าสุด พรีไซซ ได้เดินหน้าในการยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัย โดยการขอการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO45001 : 2018 และคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในไตรมาสที่ 2-2021 เป็นการเน้นย้ำว่าพรีไซซนั้นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีและเกิดความผาสุกในองค์กร (Smart Workplace) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง แม้สภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงถดถอยและมีวิกฤตต่างๆเข้ามาก็ตาม พรีไซซยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างดี” นายณัฐพงศ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/ LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 , 065-528-5860

ที่มา: บางกอก ออทัม