MOU ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระปกเกล้า

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบมหมายให้ ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผอ.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมลงนามภายใต้ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายประสานงานความร่วมมือเพิ่มพูนความรู้และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมสู่การอนุรักษ์พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมแบบยั่งยืน

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี