AGE แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่คลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง

นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียนให้แก่โรงเรียนรอบคลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง ได้แก่ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โรงเรียนวัดมเหยงค์ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชวิทยา” โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) และโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) รวมจำนวน 30 เครื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านการศึกษา เพิ่มโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในอนาคตต่อไป

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

Symbol: AGE