กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพัฒนาวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน และงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของสำนักงานวิชาการและสำนักงานทะเบียน SPU เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  ณ  ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566    

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม