ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๖” ของ สป.อว. และคอวท.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 39 สถาบัน โดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชน เพียงหนึ่งเดียวในปีนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

สำหรับรางวัลฯ ดังกล่าว สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัด”โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๖” เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม