ผู้บริหารสำนักหอสมุด SPU ให้การต้อนรับคณาจารย์ ม.ราชภัฎนครปฐม

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.นุชรี บุญศรีงาม และผศ.นิพา ผลสงเคราะห์ อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสที่เดินทางมานิเทศและติดตามผลการฝีกปฎิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาราชภัฎนครปฐม จำนวน 4 คน ในการเลือกขอเข้าฝึกปฎิบัติงานที่สำนักหอสมุด SPU ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ในการนี้ได้เข้าประชุมหารือรับคำแนะนำพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ณ  ห้อง Study Room 2 อาคาร 11 ชั้น 4  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม