ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 6

ดีป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ร่วมกัน

 ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานฯ ประกาศรับสมัครผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 นั้น ขณะนี้ ดีป้า ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทั้ง 122 ท่าน โดยมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566

 “ดีป้า ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งทุกท่านจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในมิติต่าง ๆ พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายและแผนงานในยุคดิจิทัล อาทิ Blockchain, IoT, AI, Cyber Security, Big Data and Analytics, 5G, Cloud Computing ฯลฯ สัมผัสประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงดิจิทัล รวมถึงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกับบริษัทเทคดิจิทัลชั้นนำ และองค์กรระดับแนวหน้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อต่อยอดแนวคิด ก่อนประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และยกระดับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ไปพร้อมกัน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการประกาศรายชื่อสามารถยืนยันการเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ และรายงานตัวในวันที่ 12 มกราคม 2566 สอบถาม – ศึกษารายละเอียดเพิ่มที่ www.depa.or.th/th/digitalceo

ที่มา: แบรนด์ คอมมิวนิเคชัน