อบรมหลักสูตร Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน  ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล  และการทำงานเป็นทีม  นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และองค์กร จำนวนมากที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลัก 7C’s และทักษะที่สำคัญของการสื่อสารอย่างได้ผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 • เพื่อให้เข้าใจหลัก 7C’s ในการสื่อสาร และทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร
 • เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูด เพื่อสื่อสารอย่างได้ผลและสร้างสรรค์

วิทยากร : คุณวีระ บุญญาดีวงศ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การพัฒนาหัวหน้างาน การขาย การบริการ การสื่อสารเพื่อประสานพลังอย่างมีเหตุผล เทคนิคการนำเสนอ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

 • ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน
 • กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการสื่อสาร
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • กิจกรรม
 • เทคนิคการฟัง การพูด เพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • หลัก 7C’s เพื่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 • กิจกรรม
 • สรุป และถาม ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/76060

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ