อบรมหลักสูตร Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

การเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกองค์กร จะต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ก้าวเดินอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการ และจิตสำนึกในการปรับปรุง ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตขององค์กร ควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ก็ต้องเหมาะสมกับปัญหาและเหมาะสมกับองค์กร จึงจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความสูญเสียสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงภาพรวมวิธีการวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณา วางแผนและจัดทีมงานในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงที่สำคัญ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งการบูรณาการเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตเพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรอย่างยั่งยืน

วิทยากร : อ.ณัฎฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตและการจัดสรรผลที่ได้จากการเพิ่มผลผลิต  ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่ตรงเวลา

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Concept
 • แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
 • การวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement
 • Workshop I
 • เทคนิคเครื่องมือ (Tool techniques) และกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่สำคัญ
 • การเลือกใช้เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับองค์กร
 • แนวทางการปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบ Smart Factory (Industry 4.0)
 • Workshop II
 • สรุป และ ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/76712

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ