อบรมหลักสูตร Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

มุมมองในด้าน “ลูกค้าและการตลาด : Customer & Marketing Focus” ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมการตลาดจึงต้องอัพเดทให้ทันข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ที่ดี นำไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

Customer Journey Map คือแผนที่ภาพรวมการเดินทางของผู้บริโภค ที่องค์กรนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรว่าใช้สินค้าหรือบริการแบบไหน และเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางใด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการทำแผนที่พัฒนาของลูกค้า (Customer Journey Mapping)
 • เพื่อพัฒนาแนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ Customer Journey Map เพื่อพัฒนาทักษะ
 • เทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ

วิทยากร : อ.ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเทคนิค Customer Journey Mapping และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

 • Voice of Customer Management: how to identify customer insights
 • Customer Segmentation: Concept and Practice sharing
 • Customer Relationship Building
  • Customer Life-Cycle
  • Relationship building process
 • Customer Journey Mapping
 • Workshop:
  • Development of Customer Touch Point & Journey
  • Customer Journey Mapping Analysis
 • Q & A

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/75327

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ