ม.หอการค้าไทย เปิดตัว เซฟเอียน ที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

โครงการ Wow! Chef เส้นทางฝันสู่การเป็นเชฟมืออาชีพระดับอินเตอร์ จัดโดย สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ ทางสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ได้รับเกียรติจากเชฟมืออาชีพ คุณพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย  หรือที่รู้จักกันในนามเซฟเอียน มาเป็นที่ปรึกษาสาขา โดยมี อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง หัวหน้าสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร  

 • ด้วยเห็นความสำคัญของสายงานอาชีพด้านการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เราต้องการสร้างมืออาชีพที่สามารถจะทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลก ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าในวงการทำอาหารอาชีพนี้จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นก็จริง แต่ก็ยังมีเชฟไทยน้อยคนที่สามารถไปยืนได้ในระดับนานาชาติ สาขาฯ เองก็หวังว่าเราจะสามารถผลักดัน และช่วยยกระดับการเป็นเชฟมืออาชีพให้กับเยาวชนไทยได้
 • การเป็นเชฟไทยในระดับโลกนั้นต้องใช้พลังกาย และพลังใจสูงมาก เพราะต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่าง นอกจากความร้อนภายในครัวแล้ว ยังต้องเจอกับความร้อนของคนในครัว นอกครัวด้วย ต้องมีเทคนิคในการทำงานของตนเอง ต้องมีความสร้างสรรค์ พลิกแพลงเทคนิคได้ทันท่วงที แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ต้องมีความเชื่อมั่น อดทนและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การทำงานต้องคิดเมนูใหม่ หน้าตาการนำเสนอที่น่าสนใจ การนำวัตถุเข้าใช้นั้นต้องดี มีคุณภาพและผสมผสานได้อย่างลงตัว เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ ขั้นตอนในการทำอาหารต้องใช้เวลา แต่ต้องไม่เสียเวลา ดังนั้นเชฟต้องอดทนต่อการฝึก ฝึก และฝึกอย่างสม่ำเสมอ
 • ทางหลักสูตรได้มีการกำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้
  • ชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการอาหาร
  • ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในธุรกิจบริการอาหาร สามารถประกอบอาหารในระดับเบื้องต้น
  • ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะการประกอบอาหารที่หลากหลายและเชี่ยวชาญมากขึ้น ประกอบกับมีความรู้ในการบริหารจัดการระดับต้นในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ชั้นปีที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการและโดยเฉพาะแขนงอาชีพด้านการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และสามารถปฏิบัติงานเสมือนพนักงานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดังนั้นนอกจากทักษะความสามารถในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานครัว และร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกได้ด้วย ในระหว่างการเรียนก็จะมีกิจกรรมในการฝึก (ชั้นเรียน, ทำขาย, เตรียมแข่งขัน) ประกวดแข่งขัน (โครงการทำอาหารต่างๆ เช่น Gourmet & Cuisine, Tipparos, Potato2022, World Skill) สอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพ
 • คุณสมบัติของผู้สมัครการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
 2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีความสนใจและต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
 • สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สร้างบันไดสู่ฝันให้กับนักศึกษาที่สนใจการประกอบอาชีพในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม มีความมั่นใจที่จะก้าวข้ามความกลัวสู่การเป็นเชฟระดับอินเตอร์
 • ประวัติโดยย่อ คุณพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย ที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

ชื่อเล่น เอียน เป็นเชฟชาวไทย  มีชื่อเสียงจากการเป็นเชฟกระทะเหล็กประจำรายการเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทยและเป็น Executive Chef ชาวไทยคนแรกในโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย เจ้าของร้านอาหารไทยติดอันดับร้านที่ดีที่สุดในโลก และมีธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ 14 แห่งทั่วโลก รวมถึง Issaya Siamese Club (อิษยา สยามมิสคลับ) ที่ติดอันดับ 1 ใน 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย 2017 พิธีกรรายการ MasterChef Thailand และอีกมากมาย

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย