ม.หอการค้าไทย เปิดค่ายกล้าดีได้ใจ หวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่วัฒนธรรมไทย

ม.หอการค้าไทย เปิดค่าย กล้าดีได้ใจ สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ กองส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  จับมือสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย  เปิดโครงการ แคมป์ …กล้าดีได้ใจ  มีน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า  80 คน ซึ่งภายใน แคมป์ น้อง ๆ จะได้รับความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ผนวกกับ Design Thinking ผ่านกระบวนการ Devised Theatre จาก…จากบรรดาคณาจารย์ ชั้นครูทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย   เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้ยั่งยืนสืบไป  ในโอกาสนี้  รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานอีกด้วย  โดยระยะเวลาการเข้าอบรมประมาณ 4 เดือน  ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม  จนถึง ตุลาคม   ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย