คณะอุตสาหกรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วม กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยคุณหนึ่งฤทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมวิจัยที่เกิดขึ้น ให้มีการขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และความสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ณัฏฐาพร ข่าว-ภาพ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ