มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU กับ BkkGI สนับสนุนร่วมมือด้าน “จีโนมิกส์”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด หรือบีเคเคจีไอ (BkkGI) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ

จุดประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้คือส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมิกส์ ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น อาทิ ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรการอบรมระยะสั้น และการศึกษาดูงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ ซึ่งจะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมิกส์ของมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่าโครงการความร่วมมือแรกที่จะเกิดขึ้นคือโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรงด้วยตนเอง โดยชุดทดสอบ ColoTect โดยคณะเภสัชศาสตร์จะเป็นจุดอำนวยความสะดวกด้านการกระจายชุดตรวจคัดกรองแก่โรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยา ซึ่งชุดตรวจนี้ประชาชนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองที่บ้านและนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ epigenomics หรือ อีพีเจเนติกส์ คือการแสดงออกและควบคุมยีนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ขณะเดียวกันความร่วมมือนี้จะส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต

สำหรับโครงการความร่วมมืออื่นๆ ยังครอบคลุมการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมทั้งหมด หรือ Whole Genome Sequencing ของบุคคลทั่วไป เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และศึกษาเกี่ยวกับ nutrigenomics หรือโภชนพันธุศาสตร์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ สมรรถภาพร่างกาย และสุขภาวะ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี

โครงการวิจัยนี้จะมีส่วนส่งเสริมหลักสูตรใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอางโดยตรง ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจากข้อมูลดีเอ็นเอ รวมถึงวิธีการออกแบบเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ภญ.ดร. ณัฏฐิณี เสริมว่านับเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด ที่จะร่วมกันพัฒนาบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทย

ด้าน ดร. เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า บีเคเคจีไอ เป็นบริษัทย่อยของบีจีไอ จีโนมิกส์ (BGI Genomics) ให้บริการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม อาทิ การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา และการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมอื่นๆ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ ถนนพระราม 4 นอกจากนั้น ปัจจุบันเทคโนโลยีจาก BGI ได้ถูกนำมาใช้ที่ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและอนามัยการเจริญพันธุ์ของบีจีไอ ได้ประจำอยู่ที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะร่วมจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่นักศึกษา ร่วมกับให้ทางมหาวิทยาลัยฯ

นายเสี่ยวฮาน หวัง ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบีจีไอ กล่าวว่าบีจีไอเป็นสถาบันพันธุกรรมระดับโลก ประกอบด้วย 9 กลุ่มธุรกิจ อาทิ BGI College, BGI Research, BGI Genomics และอื่นๆ โดยบีจีไอให้บริการตรวจพันธุกรรมทางคลินิก, บริการสำหรับนักวิจัย หรือการทดลองทางคลินิกของบริษัทเภสัชกรรม

นายเสี่ยวฮาน ยังนำเสนอการสร้างหลักสูตรการศึกษา ทางด้านจีโนมิกส์ร่วมกัน เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเกื้อหนุนการทำงานร่วมกัน การพัฒนาซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์แก่คนไทยอย่างเต็มที่ด้วย

อนึ่งบีเคเคจีไอมุ่งมั่นดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจหาโรคตั้งแต่ระยะแรกและมุ่งที่จะมีส่วนส่งเสริมสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในไทยและพื้นที่อื่นๆ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น

ที่มา: แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น