ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูอบรม Plan-See-Reflect

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญครูอาจารย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์   

ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ “Plan-See-Reflect กระบวนการเร่งรัดพัฒนาครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก : PLC” 

ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565  เวลา 9.00 – 12.00 น.   

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  ภาควิชาหลักสูตรการสอน  คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์  

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ e-book  พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย เมื่ออบรมครบหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2218-9893-4   

ที่มา: ศูนย์หนังสือจุฬาฯ