คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสาวมณิสรา อิ่มสำราญรัชต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมีทีมผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และทีมผู้บริหารจากบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา ไปยังท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา และน่าน โดยร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการได้ในอนาคต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี