สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. และเยี่ยมชม

ผศ.วรวิทย์  จตุรพาณิชย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2565  รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส สภาคณาจารย์และพนักงาน  มจพ. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งประกอบด้วยประธานสภาอาจารย์ / สภาคณาจารย์ / สภาพนักงาน  และที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกรวม 28 แห่งทั่วประเทศ  และมอบของที่ระลึก แก่ผู้เข้าประชุม on-site พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณ และมอบโล่ที่ระลึกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

จากนั้นผู้เข้าประชุม เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ มจพ. ตามลำดับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้มอบของที่ระลึกแก่ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มจพ.   และ อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รวมถึงผู้แทนสำนักหอสมุดกลาง

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ