ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบที่ 4

ม.พะเยา เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบที่ 4

มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2565 เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพในช่องปากและรองรับการพัฒนาของประเทศ

เกณฑ์การรับสมัคร (เบื้องต้น)

  • ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป
  • มีผลคะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
  • มีทัศนคติที่ดี และมีความตั้งใจที่จะศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต      

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชําระเงินพร้อมชําระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตามใบแจ้งชําระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานการณ์ชําระค่าสมัครได้หลังจากชําระค่าสมัครแล้ว 2 วันทําการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา