อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 ระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงนโยบายการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษาและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาชุมชนสู่สากลและเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงผลการดำเนินงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน พัฒนาการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับปรุงประสิทธิผล และขีดความสามารถในการดำเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงแรก หมวด ๓, ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และช่วงที่สอง หมวด ๕, ๔ และ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา